16.03.2012 05:44

Světový den vody

Světový den vody - 22. březen

svet. den vody

Voda spolu s dalšími činiteli - ovzduším, energií a výživou podmiňují život a existenci lidstva. Podle dlouhodobé celosvětové bilance se zásoby vody ani nezmenšují a ani nepřibývají. Vzrůstá však lidská populace a s tím přibývá i zásahů do přírodního prostředí, jež často porušují zákonitosti, jimiž se složitý mechanismus oběhu vody řídí. V průběhu 20. století se takovým neuváženým civilizačním rozvojem zničilo dohromady více přírodních zdrojů než za celá tisíciletí lidské historie.

Počátkem roku 1992 se v Dublinu konala Mezinárodní konference o vodě a životním prostředí. Ta podrobně analyzovala vliv lidstva na procesy hydrosféry a připravila alarmující podklady pro následující Konferenci OSN o vodě a životním prostředí (UNCED) v Rio de Janeiro v červnu téhož roku.

Valné shromáždění OSN pak na podkladě návrhů UNCED vyhlásilo každoročně 22. březen Světovým dnem vody.

Hlavním cílem tohoto dne je pořádání osvětových akcí k podnícení zájmů veřejnosti a odpovědných institucí o ochranu a udržitelný rozvoj ve využívání vodních zdrojů. Každým rokem se vyhlašuje aktuální motivující heslo problému, který je třeba řešit.

Každý rok nese Světový den vody nějaký podtitul. V roce 2010 to bylo téma „Čistá voda pro zdravý svět“. V roce 2006 „Voda a kultura“, 2007 „Zvládání vodní nouze“, 2008 „Sanitární zařízení“ a v roce 2009 „Společná voda- společné příležitosti“. Rok 2011 byl věnován tématu "Voda pro města - reakce na výzvu měst". Rok 2012 je věnován tématu "Zajištění vody a potravin".

Kromě OSN se na Světovém dni vody podílejí i UNESCO, FAO, WHO

Oficiální stránky Světového dne vody

Akce ke Světovému dni vody 2012 v ČR

Voda v České republice
Česká republika je nazývána "Střechou Evropy", neboť je evropským rozvodím tří moří: Severního, Baltského a Černého. Prakticky všechny její významnější toky odvádějí vodu na území sousedních států. Důsledkem této skutečnosti je naprostá závislost našich vodních zdrojů na atmosférických srážkách. Rozvodí moří dělí území ČR na tři hlavní povodí: Labe, Odry a Moravy.

V České republice je značné množství přírodních léčivých minerálních vod a přírodních minerálních vod stolních. Prameny minerálních vod se vyskytují nejčastěji na místech postižených třetihorními tektonickými poruchami a poměrně nedávnou sopečnou činností.

Je známo asi 350 lokalit s výskytem minerální vody. Přírodní léčivé vody se využívají pro léčebné a lázeňské účely už od 19. století. Společně s lázeňským využíváním zdrojů minerálních vod spojených nezbytně s pobytem v místě pramenů, se minerální vody využívají celoročně k přímé konzumaci.

Vodní hospodářství v naší zemi má bohatou tradici, dobrý zvuk v zahraničí a slibnou perspektivu rozvoje v kontextu s evropskou integrací.

Voda v číslech:
• Jeden obyvatel planety z pěti (1,2 miliardy) nemá přístup k pitné vodě a jeden ze dvou (tři miliardy) není napojen na kanalizaci pro odvádění odpadních vod.
• 3,4 miliony lidí každým rokem umírají na nemoci související s vodou. Polovina z nich jsou děti.
• V roce 2025 bude 60 % z 8 miliard obyvatel (oproti 6 miliardám dnes) žít ve městech. Z nich tři miliardy budou mít na dobu 1 roku množství vody menší než je hygienické minimum stanovené OSN.
• 97,5 % vody z pěti kontinentů je voda slaná, ke konzumaci nevhodná.
• Ze zbývajících 2,5 % dvě třetiny (1,6 % celkem) představuje voda zmrzlá. Zbytek bývá často fyzicky nedostupný, objevuje se ve špatnou chvíli (monzuny) či na špatném místě (záplavy).
• Zdroj sladké, snadno využitelné vody tak představuje méně než 0,1 % všech vod naší planety.
• 70 % použitelné vody se v současné době využívá v zemědělství pro potravinářské účely, 10 % slouží průmyslu a účelům měst a domácností. Zbytek jde na výrobu elektřiny (vodní elektrárny a ochlazování tepelných elektráren), plavby a zábavu.
• V důsledku urbanizace a demografického růstu bude činit spotřeba měst a domácností v příštích dvaceti letech skok o 40 % a spotřeba v zemědělství (zavlažování) o 17 %. Průmyslová a energetická poptávka se též bude zvyšovat.

Špatné hospodaření:

• Nedostatečné či vadné odvodňovací systémy znečistily 50 miliónů hektarů zavlažené půdy, což představuje 20 % této půdy do konce 80. let.
• V Káhiře a v Mexiku se v současné době z důvodu úniků ze sítě ztrácí 50 % distribuované vody.
o Nadměrná spotřeba podzemních vod někdy snižuje jejich hladinu o několik metrů za rok. Ohrožuje tak život v mnoha regionech, např. v Číně a Mexiku.

Znečištění:

• Polovina evropských a severoamerických řek a jezer je "vážně znečištěna". V rozvojových zemích je situace ještě vážnější. 20 % vodních ploch za minulá léta zmizelo nebo je v ohrožení.
• Kapacita přehrad se z důvodu sedimentace každým rokem o 1 % zmenšuje, zatímco jen velmi málo vodních děl je ve výstavbě.
• Za současného stavu věcí by "globální krize vody" mohla být vyvolána třemi lety nepřetržitého sucha, záplav v jedné části planety či sérií epidemií, jejichž příčiny mají souvislost s vodou.
• OSN zaznamenala na šedesát ohnisek napětí spojených s vážným nedostatkem vody. Většina z nich se nachází v Africe a na Předním a Středním Východě.

Další informace ZDE

 

—————

Zpět


Kontakt

Semínko země z.s.

Jižní 466,SEMILY 513 01-sídlo, korespondence

Jílovecká 103, Semily -provozovna-Kořínek, EVVO
Všeň č.89-lesní rodinné centrum


tel. Semily 776 077 186
 

PODPORUJÍ NÁS:

Nadace Ivana Dejmala